Ποιες εταιρείες κινδυνεύουν να τεθούν σε «αυτόματη εκκαθάριση» σε 24 ημέρες

Περιθώριο 24 ημερών έχουν οι Διοικήσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίες είχαν ορίσει τη διάρκεια της εταιρείας τους ως αόριστη, προκειμένου να τροποποιήσουν το καταστατικό τους και να ορίσουν συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας.

Με το άρθρο 12 του ν. 4541/2018 που τέθηκε σε ισχύ στις 31 Μάιου 2018 είχε δοθεί περιθώριο 3 ετών και 6 μηνών, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 στις ΕΠΕ αορίστου χρόνου, προκειμένου να καταστούν ορισμένου χρόνου.

Η σχετική διάταξη ανέφερε πως «Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης οι οποίες έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τη διάρκεια της εταιρείας ως αόριστη έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών, οπότε ημερομηνία λήξης τους θα είναι εκείνη που θα ορίζεται στο καταστατικό».

Λόγω της διάταξης αυτής όσες ΕΠΕ είχαν ορίσει στα καταστατικά τους αόριστη διάρκεια και δεν τα τροποποιήσουν εντός των επομένων 24 ημερών, τότε θα λυθούν και θα τεθούν αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης στις 31 Δεκεμβρίου του 2021.

Στόχος της διάταξης αυτής είναι να εναρμονιστεί η διάρκεια κάποιων ήδη υπαρχουσών ΕΠΕ με την απαίτηση του νόμου να είναι όλες οι ΕΠΕ ορισμένης διάρκειας, καθώς έχει διαπιστωθεί στην πράξη ότι κάποιες ΕΠΕ προέβλεπαν αντίθετα στο καταστατικό τους (προέβλεπαν αόριστη διάρκεια).

Οι αρμόδιοι του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) έχουν ήδη απευθύνει πρόσκληση ώστε οι ΕΠΕ με αόριστη διάρκεια να προβούν σε τροποποίηση τους καταστατικού τους και να ορίσουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, υποβάλλοντας έγκαιρα την τροποποίηση καταστατικού για να καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ.

Σε διαφορετική περίπτωση, η υπηρεσία ΓΕΜΗ, μετά την 31/12/2021, που κατά το νόμο λήγουν οι ΕΠΕ με αόριστη διάρκεια θα προβεί σε αυτεπάγγελτη καταχώριση της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση των εν λόγω ΕΠΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ.1, του Ν. 4635/2019 η αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ «δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές, αν κατόπιν ελέγχου, διαπιστώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που αφορούν τον υπόχρεο, για τα οποία απαιτείται καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή από το ΓΕΜΗ και ο υπόχρεος ή ο έχων έννομο συμφέρον έχει παραλείψει να υποβάλει σχετική αίτηση».


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here