Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου οι τροποποιητικές δηλώσεις Covid

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή για τις νέες προθεσμίες σχετικά με τις δηλώσεις Covid για υπεκμισθώσεις ακινήτων.

Σύμφωνα με την απόφαση από την 21η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2022, οι εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων τα ακίνητα έχουν υπεκμισθωθεί, μπορούν να υποβάλουν αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Covid» ή/ και τροποποιητική (όχι αρχική) «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τους μήνες Νοέμβριο 2020 μέχρι και Ιούλιο 2021. Ακόμη, από την 11η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 21η Ιανουαρίου 2022, οι υπεκμισθωτές ακινήτων δύνανται να υποβάλουν τροποποιητική «Δήλωση Covid» για τους μήνες Νοέμβριο 2020 – Ιούλιο 2021.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Άρθρο 1

Μετά την περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄ 3579) προστίθενται νέες περ. ε΄ και στ΄ ως εξής: «ε. Ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο 2020 μέχρι και Ιούλιο 2021, οι εκμισθωτές ακινήτων της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας, των οποίων τα ακίνητα έχουν υπεκμισθωθεί, δύνανται 3 να υποβάλλουν αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Covid» ή/και τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από την 21η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2022». στ.

Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2020 – Ιουλίου 2021, και προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄4582) οι υπεκμισθωτές ακινήτων της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας που έχουν ήδη υποβάλει «Δήλωση Covid» δύνανται να υποβάλουν τροποποιητική «Δήλωση Covid» από την 11η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 21η Ιανουαρίου 2022, διαγράφοντας τα ποσά που συμπλήρωσαν στα πεδία «Αρχικό Μίσθωμα» και «Μειωμένο Μίσθωμα», ώστε ειδικά για την περίπτωση αυτή να θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί «Δήλωση Covid», προκειμένου οι εκμισθωτές αυτών να λάβουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020 (Α΄ 104) ωφέλεια».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here