Φιλοσκοπιανοι βουλευται, αναταραχθειτε σεισμικως – Συλλαλητήριον άνω των δέκα εκατομμυρίων

Όσοι βουλευταί ψηφίσουν την επαίσχυντον, καταίσχυντον, επικατάρατον, προδοτικήν και ανθελληνικήν συμφωνίαν των Πρεσπών θα γίνουν φιλοσκοπιανοί, διότι δίδουν εις τα Σκόπια: α΄) Μακεδονικόν όνομα, β΄) Μακεδονικήν ονομασίαν σκοπιανών προϊόντων, ε΄) μελλοντικήν επεκτατικήν ευχέρειαν, ς΄) πρόσβασιν κατά βούλησιν εις την θάλασσαν με ελευθέραν χρήσιν των λιμένων της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας (άρθρον 13 της συμφωνίας), ζ΄) ουσιαστικήν ανάμειξιν των Σκοπιανξών εις την συγγραφήν των Σχολικών βιβλίων της Ελλάδος και άλλα ακόμη προνόμια δίδουν οι βουλευταί αυτοί τα Σκόπια, χωρίς να πάρουν τίποτε απολύτως δια την Ελλάδα. Ουδεμίαν ωφέλειαν έχει η Πατρίς μας από την συμφωνίαν αυτήν. Αντιθέτως, η Ελλάς, μεταξύ και άλλων κακών, εκτίθεται και εις τον κίνδυνον εδαφικού ακρωτηριασμού, εάν ισχύση η εν λόγω συμφωνία.

Κατ’ ουσίαν και εν τη πραγματικότητι, οι διαδηλωταί εις το πρόσφατον συλλαλητήριον της πλατείας Συντάγματος Αθηνών (20-1-2019) είχον υπερβή, ανεπιφυλάκτως τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000). Με το αναντίλεκτον δεδομένον ότι το 80% των ελλήνων αντιτίθεται σφοδρώς κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ήθελον διακαώς να ευρεθούν εις το Πανελλήνιον Συλλαλητήριον του Συντάγματος. Τα εκατομμύρια αυτά των Ελλήνων θεωρούνται παρόντα εις το συλλαλητήριον. Οι απόδημοι Έλληνες άνω το ποσοστού 95% φρονούν ακραδάντως ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι άκρως προδοτική και καταστρεπτική δια την Ελλάδα.

Φιλοσκοπιανοί βουλευταί, συγκλονισθείτε και αναταραχθείτε σεισμικώς με πολλούς βαθμούς της κλίμακος Ρίχτερ. Περιφρονείτε, δικτατορικώς και φασιστικώς, περισσότερα από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) Ελλήνων πατριωτών. Αυτή είναι η δημοκρατία σας; Τολμάτε να εμφανίζεσθε ως εκπρόσωποι του Ελληνικού λαού;  Εντροπή, Αίσχος ! Αισχύνη ! Αισχύνη και καταισχύνη !!!

Ο Πρωθυπουργός Τσίπρας δεν είχε ουδεμίαν θεσμικήν εξουσιοδότησιν και νομιμοποίησιν δια την συμφωνίαν των Πρεσπών. Η εγκληματική εις βάρος της Ελλάδος συμφωνία αυτή υπεγράφη παρανόμως, αντισυνταγματικώς, ανθελληνικώς, αυθαιρέτως και πραξικοπηματικώς.

Εξαπατά προκλητικώς τον Λαόν ο Τσίπρας επειδή συνεχίζει μετ’ εμφάσεως να δηλώνη προς όλους τους ορίζοντας ότι η συμφωνία των Πρεσπών υπεγράφη δια τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος, χωρίς να επισημάνη ούτε εν τοιούτον συμφέρον, καίτοι προεκλήθη προς τούτο.

Ο Τσίπρας καυχάται ότι η εχθρική δια την Ελλάδα συμφωνία των Πρεσπων είναι προσωπικόν του επίτευγμα. Όχι. Είναι έργον της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας. Ο Τσίπρας υπήρξεν όργανον και προδοτικόν εργαλείον των παραγόντων αυτών δια να παραμείνη εις την εξουσίαν.

Με τα στοιχεία της συμφωνίας των Πρεσπών κατασκευάσθη εις Δούρειος Ίππος των Σκοπίων δια μελλοντικήν κατάληψιν εδαφών τηςΕλλάδος.

Ως δύναμαι να εκτιμήσω, οι περισσότεροι βουλευταί δεν εμελέτησαν επισταμένως τα κείμενα της συμφωνίας των Πρεσπών.

Η επί τριάκοντα έτη περίπου επιμονή των γνωστών ξένων παραγόντων να ενταχθούν τα Σκόπια εις τους Διεθνείς Οργανισμούς αποκλειστικώς και μόνον με το όνομα της Μακεδονίας αποδεικνύει την ανθελληνικότητα των παραγόντων, οι οποίοι επί τόσας δεκαετίας δεν εύρισκον προδότην Έλλην. Πρωθυπουργόν και τώρα εύρον πρόθυμον τον κομμουνιστήν Τσίπραν, απόγονον των προ αυτού κομμουνιστών, οι οποίοι επεδίωξαν φανερώς και ηγωνίσθησαν δια να αποσπασθή εδαφικώς η Μακεδονία απο την Πατρίδα μας την Ελλάδα.

Η ενδοτική εις τα έξωθεν ανθελληνικάς πιέσεις κυβέρνησις της συμφωνίας των Πρεσπών προσεπάθησε να εμποδίση και ναδιαλύση το μεγαλειώδες συλλαλητήριον του Συντάγματος. Από δημοσιευθείσας φωτογραφίας απεδείχθη ότι οι αναρχικοί κουκουλοφόροι ανέβαινον ομαδικώς επί της οδού Πανεπιστημίου προς τον Άγνωστον Στρατιώτην χωρίς να εμποδισθούν από την Αστυνομίαν. Εξ αυτού προκύπτει ότι η κυβέρνησις ήθελε να δημιουργηθούν τα επεισόδια δια να δικαιολογηθή η εκτόξευσις χημικών και δακρυγόνων εις το πλήθος των διαδηλωτών όπου δεν υπήρχον επεισόδια προς τον σκοπόν διαλύσεως του συλλαλητηρίου. Υπήρξα και εγώ θύμα των χημικών. Ευρισκόμην με την μεγάλην σημαίαν εις την θέσιν των Μητροπολιτών και άλλων επισήμων ακριβώς έμπροσθεν της εξέδρας εις την αρχήν της οδού Ερμού. Ηνηγκάσθημεν όλοι να φύγωμε μαζί με το πλήθος των διαδηλωτών διότι μας έπνιξαν τα δακρυγόνα χωρίς να ακούσωμεν το ψήφισμα το οποίον μόλις ήρχισεν η ανάγνωσίς του. Φεύγοντες ηκούσαμεν τον αναγνώστην του ψηφίσματος να λέγη από το μεγάφωνον ότι διακόπτει την ανάγνωσιν του ψηφίσματος, διότι τα μάτια του τρέχουν δάκρυα από τα καπνογόνα. Η κατάστασις αυτή επιβεβαιώνει περιτράνως ότι η Κυβέρνησις έρριξε χημικά, δακρυγόνα και καπνογόνα μέσα εις το πυκνόν πλήθος των διαδηλωτών, εν ψυχρώ και απροκήτως. Τα χημικά επ’ ουδενί λόγω φθάνουν από το κτίριον της βουλής εις την οδόν Ερμού.

Η Κυβέρνησις, με αφάνταστον θρασύτητα και πρωτοφανή προκλητικότητα, έφθασεν εις το αποκορύφωμα της γελοιότητος να ανακοινώση επισήμως δια της Αστυνομίας ότι εις την λαοθάλασσαν αυτήν πλέον του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) συγκεντρωθέντων ήσαν μόνον εξήκοντα χιλιάδας (60.000) οι διαδηλωταί. «Φρίξον ήλιε, στέναξον η γη και κλονουμένη βόησον». Εντροπή !  Εντροπή ! Εντροπή !  Αίσχος ! Αισχύνη ! Αισχύνη και καταισχύνη !!! Τσίπρα, είσαι ανέντιμος, είσαι γελοίος, είσαι ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεών, απατεών, απατεών!!!

Ο Τσίπρας, με την παναθλίαν συμφωνίαν των Πρεσπών, εδημιούργησε την μεγαλυτέραν όλων των εποχών κοινωνικήν αναστάτωσιν.

Εάν τυχόν κυρωθή από την Βουλήν η εξωφρενική αυτή η εξωφρενική συμφωνία από την Βουλήν, τότε η σημερινή καθολική οργή του Ελληνικού Λαού θα γίνη κεραυνός, θα γίνη εξαγριωτική ειρηνική επανάστασις. Τα συλλαλητήρια και θα μεγαλώσουν και θα πληθυνθούν. Η σχετική δημοσιογραφία θα γίνη περισσότερον δυναμική και εκρηκτική. Οι δε φιλοσκοπιανοί βουλευταί αδυνατούν να μεταβαίνουν εις τας εκλογικάς περιφερείας των, διότι θα αποδοκιμάζωνται λυσσωδώς. Αυτό δεν είναι απειλή ούτε προτροπή. Αυτό είναι πραγματικότης, την οποίαν θα δημιουργήσουν οι ίδιοι φιλοσκοπιανοί βουλευταί.

Η ληστρική συμφωνία των Πρεσπών εχαρακτηρίσθη και κατεδικάσθη ως προδοτική και ανθελληνική από τους κορυφαίους ειδικούς ιστορικούς, από όλους σχεδόν τους Μητροπολίτας της Εκκλησίας, από εκατοντάδας πανεπιστημιακών Καθηγητών, από δεκάδας κορυφαίων διπλωματών και από πλήθος διακεκριμένων εκπροσώπων του πνεύματος, της επιστήμης και της τέχνης. Ενώπιον όλων αυτών ο ανιστόρητος και απαίδευτος Τσίπρας είναι νάνος και μειράκιον.

Φιλοσκοπιανοί βουλευταί, μη πλανάσθε και μη ματαιοπονήτε. Η εχθρική της Ελλάδος και ιδική σας αυτή σατανική συμφωνία δεν έχει ζωή. Και εάν ακόμη κυρωθή, θα ακυρωθή δικαστικώς, ως αποφαίνεται, άνευ επιφυλάξεως τινός, οι συνταγματολόγοι. Μάθετε και τούτο όσοι δεν γνωρίζετε. Εάν χρειασθή θα υπάρξη και το αρνητικόν βέτο εις το Συμβούλιον Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Αθηνών, το οποίον θα βυθίση εις την λίμνην των Πρεσπών ολόκληρον τον ανιστόρητον, αντιεπιστημονικόν, αντιγεωγραφικόν, ύπουλον, καταχθόνιον, προδοτικόν και εξωπραγματικόν φάκελον αυτής της παναθλίας συμφωνίας.

Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης

Θεολόγος καὶ Δημοσιογράφος

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ