Διπλό ασφαλιστικό χαράτσι για τους επιδοτούμενους επαγγελματίες με χρέη στα Ταμεία

Δύο πακέτα εισφορών θα κληθούν να πληρώσουν όσοι αυταπασχολούμενοι ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα ”δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας”, αλλά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ταμεία.

Αυτό προκύπτει από τη σχετική Υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψε η Υπ. Εργασίας κα. Έφη Αχτσιόγλου.

Συγκεκριμένα, όσοι οφειλέτες πρώην επαγγελματίες ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα κρατικής επιδότησης με στόχο την επανέναρξη των εργασιών τους, θα πρέπει να πληρώνουν:

1) Τις τρέχουσες εισφορές τους κάθε μήνα στον ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ (από 20,2% έως 26,9% ανάλογα με το εισόδημα τους) αφού ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό και ασκήσουν, έτσι, και πάλι επαγγελματική δραστηριότητα.

2) Να καταβάλλουν το 25% της κρατικής επιδότησης την οποία θα λάβουν – στα πλαίσια του προγράμματος- για την εξόφληση των ασφαλιστικών χρεών τους.

Μάλιστα, η άντληση του 25% της κρατικής επιδότησης για την εξόφληση των ασφαλιστικών χρεών τους θα συμβεί, ακόμα και αν ο οφειλέτης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της ”2ης ευκαιρίας” έχει, προηγούμενα, ρυθμίσει τις οφειλές του.

Κατά τα άλλα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μίας νέας οικονομικής οντότητας.

Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους 80 εκατ. ευρώ η οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά από τον πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του Ο.Α.Ε.Δ. και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το 2019: 30 εκατ. ευρώ

Για το 2020: 20 εκατ. ευρώ

Για το 2021: 20 εκατ. ευρώ

Για το 2022: 10 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι πρέπει:

Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι 6 μήνες πριν τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,

Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής,

Να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για 1 τουλάχιστον έτος.

Να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Από το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/ επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

– Ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ),

– Ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ),

– Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),

– Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) ή

– Συνεταιρισμό εργαζομένων

Δικαιούχοι για τις:

– Ετερόρρυθμες Εταιρείες είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι.

– Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης είναι οι εταίροι – μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.

Εάν αξιολογηθούν θετικά τα επιχειρηματικά σχέδια των δικαιούχων (προέγκριση), τα οποία υποβάλλονται με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους και οι δικαιούχοι προχωρήσουν σε σύσταση εταιρικού σχήματος, στο πρόγραμμα εντάσσονται τα μέλη της νομικής οντότητας.

Τα επιχειρηματικά σχέδια των δικαιούχων συνεξετάζονται (στην ίδια συνεδρίαση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης), οι εγκριτικές αποφάσεις εκδίδονται ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους.

Η δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Τα παραπάνω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

– Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).

– Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.

– Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις και τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.

– Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

– Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή.

– Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.

– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού.

Όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ∆.O.Υ..

Όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ από την 1η /1/2008 και εφεξής.

Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.

Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση.

Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα, κ. αυτοαπασχολούμενοι, αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών, η ασφάλιση των οποίων ρυθμίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ( (σ.σ. μπλοκάκι).

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 μήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

– Έως 12.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%.

– Έως 9.000 ευρώ /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος.

– Έως 8.000 ευρώ ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Οι ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για 12 επιπλέον μήνες μετά το δεκαπεντάμηνο διάστημα του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση).

Το ποσό επιχορήγησης για τους 12 μήνες της επέκτασης του προγράμματος, ορίζεται ως εξής:

-Έως 8.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%.

– Έως 5.000 ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος.

– Έως 4.000 ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here