Παναθηναϊκός: Μπήκαν 2,6 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ.

Το ποσό των 2.620.500 ευρώ εγκρίθηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τους “πράσινους” να συνεχίζουν να καλύπτουν τις “τρύπες” από τα χρέη της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει τον τελευταίο χρόνο να «συμμαζέψει» τα οικονομικά «ανοίγματα» της προηγούμενης περιόδου, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τη λήξη άδειας για το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο η οποία και δημοσιεύθηκε και στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., οι «πράσινοι» προχώρησαν μάλιστα πρόσφατα και σε νέα εισροή χρημάτων στην ΠΑΕ, με το ποσό των 2,6 εκατ. ευρώ να μπαίνει στην τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.  Η ανακοίνωση του ΓΕΜΗ για την ΠΑΕ Παναθηναίκός

«Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ- ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 16.05.2019 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1741636 το από 09.05.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 330401000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 99126/06/Β/86/80) σύμφωνα με το οποίο, α) το Διοικητικό Συμβούλιο, α- φού έλαβε υπόψη του την από 06.05.2019 «Έκθεση Πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Παναθηναϊκός Α.Ο. Π.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018» της ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωε- λεγκτική Α.Ε.», πιστοποίησε ομόφωνα την καταβολή συνολικού ποσού 2.620.500 € έναντι του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.000.000 €, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.02.2019, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41476/12.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΦΛ0465ΧΙ8-0ΘΩ) απόφασή μας, και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 12.04.2019 με Κ.Α.Κ. 1723104 και β) προχώρησε στην προσαρμογή του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας (Μετοχικό Κεφάλαιο).

Με την από 09/05/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική κατα- βολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε 21 αποφασιστεί με την από 28/02/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά το ποσό των 2.620.500,00€ με καταβολή μετρητών, διά εκδόσεως 8.735.000 νέ- ων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 36.432.934,80€ διαιρούμενο σε 121.443.116 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάσ- της, εκ των οποίων το 10%, ήτοι 12.144.312 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε. ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιωάννης Αρεταίος».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here