Πως θα γίνει η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης – Τροπολογία

Tον τρόπο και τις διαδικασίες διάθεσης των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στα τραπεζικά ιδρύματα, την περαιτέρω χορήγηση τους στις επιχειρήσεις, καθώς και τα κριτήρια και τον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, ορίζει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Για την αξιοποίηση των δανειακών κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το Ελληνικό Δημόσιο προτίθεται να συνάψει συμβάσεις με τραπεζικά Ιδρύματα και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του υπουργού Οικονομικών αρμόδιου για την Ειδικής Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία, παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών αρμόδιο για την Ειδικής Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης να ορίζει τη διαδικασία διάθεσης των κεφαλαίων στις πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τις προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, να εξειδικεύει τον τρόπο υπολογισμού των δανειακών κεφαλαίων που δύναται να λάβει κάθε επενδυτικό σχέδιο, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα επενδυτικό σχέδιο να είναι και τελικώς επιλέξιμο προς ένταξη, τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι αξιολογητές που θα επιλεγούν από τις τράπεζες για την περίοδο μέχρι την οριστικοποίηση του καταλόγου αξιολογητών, τη διαδικασία που θα ακολουθείται για την επιλογή των αξιολογητών από τον κατάλογο, τον έλεγχο από τις τράπεζες ότι δεν τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, το ύψος της αμοιβής και τον τρόπο πληρωμής των αξιολογητών καθώς και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια.

Για τα μικρά και μεσαία επενδυτικά σχέδια έως του ποσού των 500.000, το κόστος αξιολόγησης δεν βαραίνει τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, αλλά καταβάλλεται από τις τράπεζες στο πλαίσιο της συμφωνίας και των συμβάσεων που υπογράφονται με το Ελληνικό Δημόσιο στις οποίες ορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες. Το κόστος της αξιολόγησης των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, άνω των 500.001 ευρώ καταβάλλεται από τους φορείς αυτών. Από την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από τους ανεξάρτητους αξιολογητές δύναται να εξαιρούνται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάκαμψης λόγω της ιδιότητας τους ως διεθνείς χρηματοπιστωτικοί φορείς.

Αναλυτικά, η σχετική τροπολογία προσδιορίζει τη διαδικασία ως εξής:

«Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

  1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης είναι δυνατή η χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την προώθηση επενδύσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για τον σκοπό αυτό το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό, δύναται να συνάπτει συμβάσεις με (α) την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και (β) με πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε δημόσια πρόσκληση, την οποία εκδίδει ο ανωτέρω Υπουργός, ύστερα από εισήγηση της ανωτέρω υπηρεσίας.
  2. Με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας, ορίζονται η διαδικασία διάθεσης των αναγκαίων κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, οι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια και ο τρόπος ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορίζονται η διαδικασία, οι όροι ανάθεσης και τα κριτήρια ανάθεσης σε αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 8, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με την ίδια ως άνω απόφαση δύνανται να εξαιρούνται από τη διαδικασία της ανάθεσης σε αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 8, οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί, ειδικότερα η Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.»


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ