Παραγεγραμμένη μετά τη πενταετία η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου, το τίμημα της οποίας δε συμπεριλήφθηκε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει συμπληρωματικό στοιχείο για επέκταση του χρόνου παραγραφής.

Το διάστημα διενέργειας φορολογικού ελέγχου και έκδοσης πράξης καταλογισμού φόρου, που ορίζεται σε πενταετές, δύναται να παραταθεί σε δεκαετές εφόσον τεθούν υπόψιν της διοίκησης νέα, «συμπληρωματικά» στοιχεία μετά την παρέλευση της κρίσιμης πενταετίας.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ρητά ότι η κατάρτιση συμβολαίου αγοραπωλησίας τίθεται υποχρεωτικά στη διάθεση της οικείας ΔΟΥ κατά το χρονικό διάστημα της σύναψής του. Τούτο λαμβάνει χώρα τόσο πριν την υπογραφή του συμβολαίου (μέσω της υποβολής δήλωσης Φ.Μ.Α.), όσο και αμέσως μετά την κατάρτισή του, οπότε καθίσταται υποχρεωτική η αποστολή αντιγράφου εκ μέρους του αρμόδιου συμβολαιογράφου στη ΔΟΥ της περιφέρειας του ακινήτου.

Για το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρήθηκε αδιάφορο αν η φορολογική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο είναι κοινή με τη ΔΟΥ της περιφέρειας του ακινήτου, καθώς οι αρχές της αναλογικότητας και του ενιαίου της φορολογικής διοίκησης υπαγορεύουν στην επιμελώς δρώσα διοίκηση να λαμβάνει υπόψη εγκαίρως τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση κάθε επιμέρους υπηρεσίας της.

Επιπλέον έκρινε ότι οφείλει να αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας και στο πλαίσιο της φορολογίας εισοδήματος, η δήλωση της οποίας για το εκάστοτε οικονομικό έτος συνοδεύεται και από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Συνεπώς, το δικαστήριο έκρινε ότι η μετά το πέρας της πενταετίας οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θεωρείται παραγεγραμμένη.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here